Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat een DRECHTSTEDEN HOVENIERS ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en klant/afnemer worden gesloten.

DEFINITIES ARTIKEL 1

 1. De ondernemer, aangesloten bij DRECHTSTEDEN HOVENIERS, verder te noemen ‘ondernemer’ verricht de volgende werkzaamheden:
  1. a)  Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  1. b)  Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  1. c)  Het leveren van benodigde levende of dode materialen ten behoeve van eigen gebruik of onder punt a en b genoemde werkzaamheden.
  1. d)  Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 2. Materialen
  1. a)  Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven teblijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
  1. b)  Dode materialen: alle overige producten en materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.
 3. Klant / afnemer
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan de onderneming opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
 4. Offerte een schriftelijk aanbod / aanbod per mail van de ondernemer tot aannemen van werk.
 5. Aangenomen werk het verrichten van werkzaamheden, welke klant / afnemer en ondernemer zijn overeengekomen tegen een vantevoren vastgesteld totaalbedrag.
 6. Vrij / regiewerk
 7. Uurloon
  Alle werkzaamheden genoemd onder artikel 1.1 welke niet vallen onder die zoals in artikel 1.5 omschreven zijn en die tussen klant / afnemer en ondernemer zijn overeengekomen.De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de klant / afnemer wordt het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.
 8.  Overeenkomst

Een overeenkomst tot het aannemen van werk. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen na ondertekening van een offerte door de afnemer of akkoord per mail.

TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2

Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de klant / afnemer op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. Voorwaarden zijn na te lezen op de website. Desgewenst kan aan de afnemer kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden overhandigd worden.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST ARTIKEL 3

 1. Een offerte wordt ten allen tijde schriftelijk of per mail uitgebracht.
 2. Alvorens een offerte op te maken heeft de ondernemer een onderhoudsplicht en heeft de afnemer een informatieplicht. Eén enander houdt verband met alle zaken die de uitvoering van de werkzaamheden enigszins kunnen beïnvloeden.
 3. Een uitgebrachte offerte bevat een compleet en duidelijk beeld van de te verrichten werkzaamheden en gebruikte materialen.
 4. Op, de door de ondernemer, gemaakte tekeningen, schetsen en afbeeldingen rust een intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten aller tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van dezewerken is, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, niet toegestaan.
 5. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. Binnen deze termijn dient de offerte bij deondernemer in het bezit te zijn.
 6. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de oude te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de afnemer overhandigd.
 7. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of eenonderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachttegen een deel van de opgegeven prijs.
 9. Meer- of minderwerk wordt schriftelijk geoffreerd en na schriftelijk akkoord van de afnemer uitgevoerd. Mochten erwerkzaamheden uit worden gevoerd die in de offerte niet beschreven zijn, dan worden de uren hiervoor in rekening gebracht. Materialen die niet in de offerte beschreven zijn, worden ook in rekening gebracht.
 10. Het genoemde in lid 9 van dit artikel heeft geen aanpassing van de oorspronkelijke aanneemsom tot gevolg.
 11. De klant/afnemer is verplicht alle onvoorziene werkzaamheden, omstandigheden en/of voorwerpen waardoor ondernemermeer werk zou kunnen hebben, vooraf te melden bij ondernemer. Alle hieruit voortvloeiende werkzaamheden en kosten worden in rekening gebracht.

12. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvorming methode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk). a) Bij vrij/regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven.

 1. Vergunningen voor bepaalde werkzaamheden die nodig zijn, zal ondernemer vooraf bespreken met klant/afnemer. Indien ondernemer de vergunningen zal leveren, zullen de arbeidsuren en kosten die hiervoor gemaakt worden, in rekening brengen aan klant/afnemer.
 2. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

OVEREENKOMST ARTIKEL 4

 1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer, dan komt deze automatisch te vervallen.
 2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de klant / afnemer er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen tien dagen na offertedatum.
 3. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte, behoudens tegenbewijs door de klant / afnemer, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de klant / afnemer binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden ondernemer niet.
 5. Een gesloten overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door de klant/afnemer, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden en dient schriftelijk te gebeuren.
 6. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijving van de termijn dient de klant / afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de klant / afnemer de ondernemer een redelijke termijn te beiden voor uitvoering van de werkzaamheden.
 7. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 8. Indien de klant / afnemer in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens de ondernemergehouden is, dan is de klant / afnemer aansprakelijk voor alle schade (incl. kosten) aan de zijde van de ondernemer die hieruitdirect of indirect ontstaan.
 9. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is de ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, teinformeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de grond.
 10. Indien ondernemer met klant/afnemer afspraken maakt die betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden door deklant/afnemer zelf en deze op enig moment de voortgang van de werkzaamheden van ondernemer belemmeren, dan zullen de hierdoor ontstane kosten en/of geleden schade in rekening worden gebracht

PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST ARTIKEL 5

 1. De prijs die de klant / afnemer in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij/regiewerk wordt een uurloon overeengekomen.
 2. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Het tijdstip van bestelling is hiervoor bepalend.
 3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de klant/afnemer bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of cao-bepalingen worden doorberekend aan de afnemer.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en klant/afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van de overeenkomst.
 6. Als gevolg hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijk akkoord van de klant/afnemer te zijn ontvangen.

WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK ARTIKEL 6

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene (klant/afnemers)voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Afspraken of overeenkomsten die door klant/afnemer met personeel van de ondernemer of onderaannemers worden gemaakt, dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door klant/afnemer en ondernemer.
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 4. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom tussen ondernemer en klant/afnemer onderling worden verrekend.
 5. Maten op tekeningen welke niet overeenkomstig zijn met de werkelijkheid en daardoor meer materiaal nodig, worden in rekening gebracht.

OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST ARTIKEL 7

 1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. a)  De afnemer de verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  1. b)  Na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de klant/afnemer deverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.
 2. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, incl. degemaakte kosten, direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de klant/afnemer direct opeisbaar.Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en deovereenkomst.
 4. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkelewijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De afnemer is, uit hoofde vanwanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging of een andere omstandigheidwaardoor de afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadeloosstelling aan de klant/afnemer, de vorderingen van de ondernemer op de klant/afnemer zijn na opzegging direct opeisbaar.

OVERMACHT ARTIKEL 8

 1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schade, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheden die (verdere) nakoming van de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel de ondernemer als de klant/afnemer de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De klant/afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.

LEVERING ARTIKEL 9

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.
  1. a)  Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de klant/afnemer een vaste of vermoedelijke levertijd overeen komen.
  1. b)  Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd van meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de klant/afnemer overeen te komen.
 2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren.
 3. Afnameverplichting: De klant/afnemer is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant/afnemer. De klant/afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

OPLEVERING en GARANTIE ARTIKEL 10

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de klant/afnemer. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de klant/afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

BETALING ARTIKEL 11

 1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de klant/afnemer te betalen volgens de termijnen zoals die zijnvastgesteld in de overeenkomst.
 3. Indien de klant/afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de klant/afnemer van rechtswege in verzuim.
 4. Indien de klant/afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken vande betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 7. Ale kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten last van deafnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

TRANSPORTRISICO’S ARTIKEL 12

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD ARTIKEL 13

 1. Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van de ondernemer totdat de klant/afnemer alle verplichtingen uit de met de klant/afnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Door de ondernemer geleverde zaken mogen niet doorverkocht worden en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

KLACHTEN ARTIKEL 14

Klachten over geleverde goederen worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:

 1. Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht.
 2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd.
 3. In geval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
 4. In geval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen na factuurdatum nadat deklant/consument het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.
 5. Ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indienen van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De klant/afnemer verleent alsdan zijn medewerking.
 6. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.
 7. Als de klacht niet in overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de gewone rechter.

MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ARTIKEL 15

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:

 1. De ondernemer zal zorgdragen voor en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant/afnemer.

AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 16

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. Ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen die te wijten zijn aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerd handelen van ondernemer, diens personeel en onderaannemers.
 3. Indien bij door derden geleverde goederen schade wordt geconstateerd dient de klant/afnemer dit op het ontvangstbewijs/afgifte bon aan te tekenen. Bovendien dient de klant/afnemer binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de klant/afnemer geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de klant/afnemer op het bewijs te worden aangetekend.
 4. Op de klant/afnemer rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 5. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in de algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 6. De klant/afnemer vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat de klant/afnemer of door derden die klant/afnemer daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant/afnemer.
 8. Voor eventuele beschadigingen van leidingen, kabels e.d. in de grond kan ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Indien nodig wordt er een klick-melding gedaan. De kosten voor de klik-melding worden in rekening gebracht. De klant/afnemer is verplicht alle hem bekende informatie daaromtrent aan ondernemer te verstrekken.
 9. De klant/afnemer mag tijdens de werkzaamheden de plaats waar gewerkt wordt niet betreden, mits anders overeengekomen. Voor beschadigingen die voortvloeien uit het betreden van de werkplaats of gebruiken van de materialen kan ondernemer niet aansprakelijk worden gehouden. De extra tijd die ondernemer hiermee bezig is wordt in rekening gebracht aan klant/afnemer.
 10. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die d klant/afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat ondernemer in voor de eventuele schade als gevolg van deze gebreken.
 11. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 12. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van gedeelte van het werk of gehele werk.

GESCHILLENREGELING ARTIKEL 17

 1. De Overeenkomst, eventueel nadere overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de klant/afnemer en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten metbetrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de klant/afnemer als door de ondernemer wordenvoorgelegd aan een onafhankelijke derde.
 3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de klant/afnemer zijn klacht eerst aan de ondernemer heeftvoorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk aanhangig te wordengemaakt.
 5. Wanneer de klant/afnemer een geschil voorlegt, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen,moet deze de klant/afnemer schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. Een onafhankelijke derde doet advies aan partijen.
 7. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zuid-Holland.
 8. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen om een geschil in der minne te beslechten.
© 2023 Drechtsteden Hoveniers |  Power Internet B.V. |  privacyverklaring |  Algemene Voorwaarden | Power For Jobs